• تبريك سال نو
• تسریع و تسهیل در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بانک سینا